Friday, November 23, 2012

ဆယ့္ေလး မွ ဆယ့္ငါး (သို ့မဟုတ္) Karen Never Unity မွ Karen National Unity သို ့

ယေန ့နိဳင္ငံေရး အခင္းအက်င္း


ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအသြင္ေျပာင္းအစိုးရသည္သမၼတအၾကံေပးပညာရွင္မ်ား၀ိုင္းရံလ်က္စစ္တပ္ၾကီးစိုးေသာအေျခခံဥပေဒအားကိုးျဖင့္တိုင္းျပည္ကိုေရရွည္အုပ္ခ်ဳပ္နိဳင္ရန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ဒီမိုကေရစီအခြင္ ့အေရးဆိုသည္မွာနိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း၊သတင္းမီဒီယာနွင္ျမိဳ ့ျပလူေနမွဳစနစ္တြင္ထိေရာက္စြာက်င့္သံုးနိဳင္ရန္မလြယ္ကူေသးေပ။ထို ့အတူတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆိုသည္မွာလည္းပို၍ပင္အလွမ္းေ၀းလ်က္ရွိသည္။

ေရႊရည္စိမ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

အသြင္ေျပာင္းအစိုးရ၏ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သည္ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာပြဲစားအုပ္စုကတိုင္းရင္းသားမ်ားနွင္ ့ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ျပကာနိဳင္ငံျခားအကူအညီမ်ားရရွိရန္ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။အပစ္အခတ္ရပ္ေစ၍စီးပြားေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ရန္အတြက္ ေရရွည္အလွဴေငြမ်ားရရန္ေမွ်ာ္လင္ ့လ်က္ရွိသည္။ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာဟူေသာရံုးခန္းဖြင့္၍အစိုးရေက်ာေထာင့္ေနာက္ခံျပဳNGOအဖြဲ ့ပံုစံလွဳပ္ရွား(လုပ္စား)လ်က္ရွိသည္။
ဥေရာပသမဂၢမွပြဲစားခယူရိုေငြ၇သိန္းရရွိလိုက္သည္။ဆက္လက္ရရွိရန္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲးမ်ားထပ္မံလုပ္ျပရမည္။ဦးေအာင္မင္း၏အစိုးရNGOလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိသည္။တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေသာနိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳကိုအေလးထားေဆြးေႏြးလိုစိတ္မေတြးရေပ။စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး၊စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဟူေသာအသံုးအႏွဳန္းကိုမေျပာဆိုရဲသည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတု၊ ျပည္ေထာင္စုအတုၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအဖက္ဖက္မွမသိမသာအရႈံးေပၚေနသည္။ဦးေအာင္မင္း၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုမ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာေနေသာတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ဦးေအာင္မင္း၏လက္လႊတ္စပယ္အေျပာအဆိုနွင့္လုပ္ရပ္မ်ားကိုယံုၾကည္ရန္မွာလြန္စြာခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ဦးေအာင္မင္းအားယံုၾကည္ေသာတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္အေျပာႏွင့္အလုပ္တစ္ထပ္တည္းက်ရန္တြန္းအားေပးသင့္သည္။အပစ္ရပ္ကာလမည္မွ်အၾကာတြင္ယံုၾကည္မွဳျပေသာအားျဖင့္အစိုးရတပ္မည္မွ်ရုပ္သိမ္းေပးရမည္ယံုၾကည္မွဳပိုၾကာလာပါကတစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္မည္သို ့ရုပ္သိမ္းမည္ကိုသေဘာတူညီမွဳရယူျပီးလက္မွတ္ထိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။

စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးဦးတည္မည္ဆိုပါက၁၇/၁(သူပုန္ဆက္သြယ္မွဳ)သည္လံုး၀မလိုအပ္ေတာ့အျဖင့္ထိုအေသးအဖြဲကေလးကိုပင္ရုပ္သိမ္းေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။အစိုးရတပ္မ်ားတစ္ဆင့္ခ်င္းရုပ္သိမ္းေရးနွင့္၁၇၁ပုဒ္မရုပ္သိမ္းေရးသည္တဖက္နွင့္တစ္ဖက္ယံုၾကည္မွဳ၏သေကၤတျဖစ္သလိုစစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးသို႕ဦးတည္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္လည္းျဖစ္သည္။ထိုမွတစ္ဆင့္ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွရရွိလာေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္တိုင္းရင္းသားေဒသအေပၚစစ္ေရးအျမင္၊စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားလည္းမလိုအပ္ေတာ့ေပ။တိုင္းရင္းသားတိုု႕၏ဘ၀လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမွဳနွင့္အတူ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို ့ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ျပင္ဆင္ၾကရေတာ ့မည္ျဖစ္သည္။

ေကအန္ယူ နွင္ ့ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး

ေကအန္ယူ ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ဆိုသည္မွာ ကရင္လူထုကိုယ္စားၿပဳကရင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားစုေပါင္းဖြဲ ့စည္းထားေသာ အစည္းအရံုးၾကီးျဖစ္သည္။ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏နိဳင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ ့ၾကီးျဖစ္သည္။အနာဂတ္အေျမာ္အျမင္ရွိေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့အနစ္နာခံေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊မူနွင့္လမ္းစဥ္ကိုတာ၀န္ခံလိုက္နာေသာေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ယေန႕တိုင္မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

ေကအန္ယူ၏လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားျဖစ္ေသာKNDOနွင့္KNLAသည္လည္းကရင္ျပည္သူလူထုမွေပါက္ဖြားလာေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္သည္။ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ေသြးေခၽႊးမ်ားေပးဆပ္ခဲ ့သည္။ထိုကရင္မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းအာဇာနည္မ်ားကိုအားက်အတုယူလိုေသာမ်ိဳးဆက္သစ္ကရင္ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားသည္မိမိက်ရာတာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။ထို ့ေၾကာင္ ့ေကအန္ယူသည္နွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္အစိုးရအဆက္ဆက္၏နိဳင္ငံေရးစစ္ေရးကိုခုခံေတာ္လွန္လ်က္ဖိနိပ္ခံကရင္လူထုဘက္မွအစဥ္အျမဲရပ္တည္ခဲ ့ေသာသမိုင္းေကာင္းကိုအနာဂတ္ကရင္လူငယ္မ်ားအတြက္သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

ထို ့ေၾကာင့္ေကအန္ယူ၏သမိုင္းအနစ္သာရသည္ကိုယ္က်ိဳးရွာအခြင့္ထူးခံေသာေဖာက္ျပန္ေရးသမိုင္းမဟုတ္၊စြန္ ့လႊတ္ေပးဆပ္အနစ္နာခံေသာသူရဲေကာင္းအာဇာနည္တို ့၏ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းျဖစ္သည္။မ်ိဳးခ်စ္ကရင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းကိုေျပာ၍စည္းရံုးေရးမ်ားလုပ္ၾကသည္။ထိေရာက္မွဳရွိသည္။ေအာင္ျမင္မွဳရွိသည္။ကရင္လူငယ္မ်ားနိုးၾကားတက္ၾကြမွဳရွိလာသည္။အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေကအန္ယူနွင့္ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏ ပကတိ အတြင္းသရုပ္မွန္မ်ားျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္မင္း၏ ေကအန္ယူသမိုင္းနိဂံုး

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသအတူရွင္အတူဒုကၡအမ်ိဳးမိ်ဳးၾကားမွရန္သူ၏စစ္ေရးနိဳင္ငံေရးကိုရင္ဆိုင္ခဲ ့ေသာ ေကအန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လက္ရွိအသြင္ေျပာင္းအစိုးရ၏နိဳင္ငံေရးအခင္းအက်င္းပံုစံသစ္တြင္၀ိ၀ါဒကြဲျပားမွဳမွစိတ္၀မ္းကြဲျပားမွဳမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ရန္သူနွင့္တိုက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာခုခံေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ကာလတြင္လြန္စြာစည္းလံုးညီညႊတ္မွဳရွိၾကလ်က္ကရင္လူထု၏အနာဂတ္ကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးနိဳင္ေသာနိဳင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းတြင္ညီညြတ္မွဳမရွိၾကသည္မွာအလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္ကာလတြင္ပုဂၢဳိလ္ေရးရင္းႏွီးမွဳျဖင့္ဦးေအာင္မင္းႏွင္ ့ပူးေပါင္းကာႏုိင္ငံျခားကူညီေငြမ်ားကိုဖြံ ့ျဖိဳးေရးအတြက္အခ်ိဳးက်မွ်ေ၀သံုးစြဲလိုေသာ ေခါင္းေဆာင္နွင့္အပစ္အခတ္ရပ္ခိုင္မာေရးမွနိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားေပၚမူတည္၍ ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရးနွင့္လူထုနိဳင္ငံေရးကိုေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားစိတ္၀မ္းကြဲခဲ ့ၾကသည္။

ထိုျဖစ္စဥ္ကာလတြင္ဦးေအာင္မင္းမွအေမရိကန္မွခ်က္ခ်င္းျပန္လာကာဘက္တစ္ဖက္မွေန၍မီးေလာင္ရာေလပင့္လုပ္ေပးခဲ့သည္။မိတ္ဖက္မွရန္ဖက္သို ့ဦးတည္သြားေစရန္ျဖစ္သည္။ရန္ဖက္သို ့ဦးတည္သြားပါကဤအကြဲအျပဲသည္သာမန္အကြဲအျပဲမဟုတ္ေပ။ေကအန္ယူနွင့္ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းတစ္ခုလံုး၏နိဂံုးျဖစ္သြားမည္။မေကာင္းေသာသမိုင္းၿဖင့္ဇာတ္သိမ္းခဲ့ပါကအနာဂတ္လူငယ္မ်ားအတြက္သင္စရာမလို၊သိစရာမလို၊အတုယူစရာမလိုေသာ သမိုင္းဆိုးအေမြျဖစ္သြားမည္မွာေသခ်ာသည္။

ေကအန္ယူ ႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး

ေကအန္ယူဦးေဆာင္ေသာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ အာဏာရွင္အစိုးရ အဆက္ဆက္အား နိဳင္ငံေရး စစ္ေရးအရ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ခုခံေတာ္လွန္ခဲ ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ကရင္လူထု၏အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကိုကာကြယ္ေသာ(စစ္ေရး)အလုပ္ႏွင့္ကရင္ျပည္သူလူထုတို ့၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုေတာင္းဆိုေသာ(နိဳင္ငံေရး)အလုပ္ကိုသာလုပ္္ခဲ့ေသာသမိုင္းသာဓကမ်ားကိုေတြ ့ခဲ့ရသည္။ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ေနရေသာကာလမ်ားသာရွိသည့္အတြက္မည္သည့္လူအကိ်ဳးျပဳျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာသမိုင္းသာဓကမ်ားမရွိခဲ့ပါ။


ဖြံ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္အေတြ ့အၾကံဳမရွိသကဲ့သို ့လုပ္လည္းမလုပ္တတ္ပါျပန္လည္ထူေထာင္ေရး(သို ့)ဖြံ ့ျဖိဳးေရးဆိုသည္မွာလမ္း၊တံတား၊ေဆးရံု၊ေက်ာင္းစသာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတစ္ခုတည္းမဟုတ္ေပ။ပြင့္လင္းမွဳ၊ထင္သာျမင္သာရွိမွဳ၊တာ၀န္ယူမွဳ၊တာ၀န္ခံမွဳနွင့္အေျခခံလူ ့အခြင့္အေရးစံနွဳန္းမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာတတ္ေသာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းတစ္ခ်ိန္တည္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္စိတ္ခ်ရေသာနိဳင္ငံေရးအေျခအေန ေအာက္တြင္မ်ိဳးခ်စ္ကရင္ပညာရွင္မ်ားလူထုအေျချပဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ား(KCBOs)ေဒသခံကရင္ျပည္သူလူထု၏ ေဘာတူညီခ်က္းမ်ားျဖင့္စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာ ေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ေကအန္ယူမွခြဲထြက္ကာအစိုးရနွင့္ပူးေပါင္း၍ဖြံ ့့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္မည္ဆိုေသာဖြံ ့ျဖိဳးေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားသည္ကိုယ္က်ိဳးရွာစီးပြားေရးသမားမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။

ကရင္လူထုအေပါင္းအခြန္ေကာက္မ်ားအဆမတန္ေကာက္ခံေနၾကသည္။အဆင္မေျပေသာမိသားစုမ်ားမွသား/သမီးမ်ားကိုတစ္ဖက္နိဳင္ငံတြင္ကၽြန္ခံေစ၍္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးအေရျခံဳလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့တို ့လိုအပ္ေသာအခြန္ေငြမ်ားကိုေပးေဆာင္ေနၾကရသည္။ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားနွင္ေကအန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလည္းဖြံ ့့ျဖိဳးေရးအေရျခံဳကိုယ္က်ိဳးသမားမ်ားဘ၀ေရာက္သြားေစရန္အသြင္ေျပာင္းအစိုးရမွ ေရရွည္ အကြက္ဆင္ထားသည္ကိုေတြ ့ရွိရသည္။

ဦးေအာင္မင္းက၄င္းနွင့္အဆင္ေျပေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပးမည္မွာေသခ်ာပါသည္။သို ့ေသာ္ထိုေခါင္းေဆာင္သည္မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာက်ၾကီးမားမွဳနွင့္ကရင္ျပည္သူလူထု၏ယံုၾကည္အားကိုးတန္ဖိုးထားမွဳမ်ားအလိုအေလွ်ာက္ဆံုးရွံဳးသြားမည္မွာေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ၾကံဳေတြ ့ ့ရမည္ျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္ကရင္ျပည္သူလူထုသည္ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးနွင့္ေကအန္ယူအားအထက္ပါေဖာ္ျပေသာဖြံ ့ျဖိဳးေရးအေရျခံဳလက္နက္ကိုင္ကိုယ္ကိ်ဳးသမားမ်ားအဆင့္သို ့လံုး၀အေရာက္မခံနိဳင္ပါ။

ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္း၍ခ်မ္းသာသြားေသာ(ေကအန္ယူထြက္)ကရင္ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားကရင့္အေရးကို၄င္းတို ့နွင့္မဆိုင္သလိုအတိတ္ေမ့ေရာဂါကဲ ့သို ့ေမ့ထားလိုက္ၾကသည္။၄င္းတို ့ေဒသရွိကရင္လူေနမွဳဘ၀မ်ားမတိုးတက္လာခဲ့ပါ။ၾကာလာေသာအခါ၄င္းတို ့ကိုယ္တိုင္မိမိလူထုကိျုပန္လည္ဖိႏွိပ္ေသာသာဓကမ်ားကိုေတြ ့ရိွရသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ကရင္လူထုတို႕၏မုန္းတီးမွဳ၊ဆန္႕က်င္မွဳမ်ားနွင့္ ပင္ ဘ၀ဇာတ္သိမ္းသြားၾကရသည္။

အသစ္က ျပန္စၾကစို ့


ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္၁၄ၾကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္သက္တမ္းအတြင္းရန္သူ၏စစ္ေျမျပင္ထိုးစစ္မ်ားကိုစည္းလံုးညီညြတ္စြာခုခံတြန္းလွန္နိဳင္ခဲ ့ေသာ္လည္းရန္သူ၏စားပြဲ၀ိုင္းထိုးစစ္တြင္အယူအဆကြဲျပားမွဳေၾကာင့္သင္ပုန္ေခ်ညီညြတ္ေရးကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရသည္။ထို ့ေၾကာင့္လာမည့္၁၅ၾကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္သို ့တက္ေရာက္လာေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္မဆံုးနိဳင္ေသာအေတြ ့အၾကံဳသင္ခန္းစာမ်ားကိုပိုက္လွ်က္ကရင္လူမ်ိဳးတို ့၏အနာဂတ္အတြက္ညီညြတ္ေရး၊ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊တန္းတူေရး၊ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ကရင္လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္နိုင္ေသာနိဳင္ငံေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္မူမ်ားခ်မွတ္၍ထိုလမ္းစဥ္ႏွင့္မူမ်ားကိုတာ၀န္ယူ၊တာ၀န္ခံေသာေခါင္းေဆာင္မွဳကိုေပးနိုင္ၾကေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။

ဆယ့္ေလးသည္ သမိုင္းသင္ခန္းစာ ဆယ့္ငါးသည္ အနာဂတ္ပန္းတိုင္

ထာ၀ရ ေဒါင့္တိုင္(ေကာ္သူးေလ)

Wednesday, November 21, 2012

အဖြဲ႔အစည္းကြဲမည္ မဟုတ္ဟု ေကအဲန္ယူ ေျပာ
စက္တင္ဘာလက ဖြင္းလွစ္ခဲ့သည့္ ဖားအံဆက္ ဆံေရးရံုးဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အကြဲအၿပဲရွိ ႏိုင္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး-ေကအဲန္ယူ က ယေန႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေကအဲန္ယူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “တေလာက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ သေဘာထားကြဲလြဲေနတဲ့အေပၚ ကြဲၾကမယ္ ဆိုတဲ့သတင္း ထြက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာ ထားကြဲ မႈေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းကြဲမႈေတာ့ မျဖစ္ေစရဘူး”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ယင္းသေဘာထားကြဲလြဲေနမႈမ်ားကို (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရတ္အၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ အထိ ေကအဲန္ယူ ဖားအံခ႐ိုင္တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၱအႀကိ မ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲ တမ္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ အခ်င္း ခ်င္း ေက်ေက် လည္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ရက္ စြဲ ျဖင့္ ေက အဲန္ယူ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “သေဘာ ထားကြဲလြဲ မႈေတြ ျပန္ညိွလို႔ရတာပဲဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ညိွၾကတယ္။ အဲဒီအေရးေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားထား တဲ့အတိုင္း ဗဟိုပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို လုပ္သြားႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းကို ကရင္ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္လို႔ပါ”ဟု ေျပာသည္။

စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ပထမ သဘာပတိအျဖစ္ ဒုဥကၠဌ ပဒိုေဒးဗစ္ သာကေပါ၊ ဒုသဘာပတိအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မူးတူးေစးဖိုးတိ႔ု ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုအၿမဲ တမ္းေကာ္ မတီ၀င္ႏွင့္ ဗဟိုအရံေကာ္မတီ၀င္ (၄၀) ဦးတက္ေရာက္ ခဲ့ဟု ေက အဲန္ယူ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၄ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အေျခခံလမ္း စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ျပန္ လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း ေကအဲန္ယူက ေျပာသည္။

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္ စုေပၚထြန္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားရန္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ တန္းတူညီတူအခြင့္အေရး ရရွိရန္ ျပည္ တြင္း ျပည္ပ ကရင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းသြားမည္ဟု လည္း ေကအဲန္ယူ ၏ ေၾကညာ ခ်က္က ဆိုသည္။

ေကအဲန္ယူသည္ ေနာက္သက္တမ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ အထိ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံက်င္းပရန္ရွိသည္ဟု ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက ေျပာသည္။

လာမည့္ ညီလာခံတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ကရင္လူမႈ အေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္း မ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အတြက္ ေဆြးေႏြးစရာ၊ ေျဖရွင္းစရာမ်ားကို တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေကအဲန္ယူတာ၀န္ရွိသူမ်ားဘက္မွလည္း ေျဖၾကားရမည့္ အစီအစဥ္ရမည့္ အစီအစဥ္ရွိသျဖင့္ ညီလာခံမွာ သတ္ထားရက္ထက္ ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုး အပါအ၀င္ ေကအဲန္ယူခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ၃၁ဦးပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ဖားအံၿမိဳ႕သို႔ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔က KNLA တပ္မဟာမ်ား ဆက္ဆံေရးဖြင့္ရန္ ထြက္ခြာခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU ဗဟိုဌာ နခ်ဳပ္မွ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုေန႔တြင္ပင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ဦးအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး၊ ပဒိုေစာေရာဂ်ာခင္ႏွင့္ ပဒိုေစာေဒးဗစ္ေထာတို႔ကို တာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ထုတ္ပယ္လိုက္သည့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ ထိပ္ ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေကအဲန္ယူဗဟို က ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္ မႈအတြက္ မူလတာ၀န္မ်ား အတိုင္း ျပန္လည္ေပး အပ္ခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)