Friday, September 21, 2012

ศิลป์สโมสร : พหุวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง (ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္မွဳနွင့္ေနထိုင္မွဳ)

ศิลป์สโมสร : พหุวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง